วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

สรุป พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไข 2545

สรุปพรบ.การศึกษาแหงชาติ 2542 แก้ไข 2545
9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 140 มาตรา (บท สิทธิ บบ แนว หาร รัฐ อง เอก มาตร ครู ทรัพ เทค) พรบ.ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ส.ค. ประกาศราชกิจจาฯ
วันที่ 19 ส.ค.มีผล 20 ส.ค. เช่นเดียวกัน 2545 ประกาศ 19 ธ.ค. มีผล 20 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตราโดยคำแนะนำและยินยอม
(ของใคร)ของรัฐสภา(ไม่ใช่โดยความเห็นชอบ โดยอนุมัตินะครับ) มาตรา 1 ชื่อพระราชบัญญัติ มาตรา 2 วันบังคับใช้(อันนี้ออกบ่อยมาก ให้ไว้วันที่ ประกาศวันที่ มีผลวันที่) มาตรา 3 การบังคับใช้กฎหมายนี้
มาตรา 4 คำจำกัดความในพ.ร.บ.นี้สรุปคำที่พรบ.นี้ให้ความหมาย - การศึกษา - การศึกษาขั้นพื้นฐาน - การศึกษาตลอดชีวิต - สถานศึกษา - สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - มาตรฐานการศึกษา - การประกันคุณภาพภายใน - การประกันคุณภาพภายนอก - ผู้สอน - ครู - คณาจารย์- ผู้บริหารสถานศึกษา- ผู้บริหารการศึกษา
- บุคลากรทางการศึกษา - กระทรวง - รัฐมนตรีการศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสารทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 5 ผู้รักษาการตามพรบ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น