วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

สรุป พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไข 2545

สรุปพรบ.การศึกษาแหงชาติ 2542 แก้ไข 2545
9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 140 มาตรา (บท สิทธิ บบ แนว หาร รัฐ อง เอก มาตร ครู ทรัพ เทค) พรบ.ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ส.ค. ประกาศราชกิจจาฯ
วันที่ 19 ส.ค.มีผล 20 ส.ค. เช่นเดียวกัน 2545 ประกาศ 19 ธ.ค. มีผล 20 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตราโดยคำแนะนำและยินยอม
(ของใคร)ของรัฐสภา(ไม่ใช่โดยความเห็นชอบ โดยอนุมัตินะครับ) มาตรา 1 ชื่อพระราชบัญญัติ มาตรา 2 วันบังคับใช้(อันนี้ออกบ่อยมาก ให้ไว้วันที่ ประกาศวันที่ มีผลวันที่) มาตรา 3 การบังคับใช้กฎหมายนี้
มาตรา 4 คำจำกัดความในพ.ร.บ.นี้สรุปคำที่พรบ.นี้ให้ความหมาย - การศึกษา - การศึกษาขั้นพื้นฐาน - การศึกษาตลอดชีวิต - สถานศึกษา - สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - มาตรฐานการศึกษา - การประกันคุณภาพภายใน - การประกันคุณภาพภายนอก - ผู้สอน - ครู - คณาจารย์- ผู้บริหารสถานศึกษา- ผู้บริหารการศึกษา
- บุคลากรทางการศึกษา - กระทรวง - รัฐมนตรีการศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสารทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 5 ผู้รักษาการตามพรบ.

แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดต่อไปนี้
ไม่ถูกต้องตามหลักการดังกล่าว
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมอย่างรอบด้านและสมดุล
2..จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีทั้งหมด 5 ข้อ
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่
ก. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย
ข. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยฯ
ค .มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
ง. มีความรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ตามศักยภาพของตนเองเพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3.ข้อใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ได้กำหนดไว้
ก. มาตรฐานการเรียนรู้
ข .คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค. สมรรถนะของผู้เรียน
ง .กระบวนการแสวงหาความรู้
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ก. ส่งเสริมการกระจายอำนาจทางการศึกษาทำให้ท้องถิ่น
ข. สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ค. ผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่กำหนดสาระและผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังไว้มาก ทำให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น
ง. มีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมไม่ชัดเจน

5. เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
ก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข ซื่อสัตย์สุจริต
ค ใฝ่เรียนรู้
ง รับผิดชอบต่อหน้าที่
6 .เป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
ก การทำงานเป็นทีม
ข การสื่อสาร
ค การคิด
ง การใช้เทคโนโลยี
7. การแก้ปัญหาไม่ให้นักเรียน ติดเกมคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ตามข้อใด
ก การสื่อสาร
ข การใช้ทักษะชีวิต
ค การแก้ปัญหา
ง การใช้เทคโนโลยี
8. คำว่า “ตัวชี้วัดช่วงชั้น” เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นใด
ก ป.1-3
ข ป.1 – ป.6
ค ป.1 – ม.3
ง ม.4 – ม.6
9. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน ... จาก รหัสต่อไปนี้ “ ต 2.2 ม.4-6/3” หมายเลข 2.2 มีความหมายตรงกับข้อใด
ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ค สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2
ง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 2 เทอม 2
10.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ข้อใดไม่ใช่
ก องค์ความรู้
ข กระบวนการ
ค ทักษะ
ง คุณลักษณะ
11.ทุกข้อเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดไม่ใช่
ก กิจกรรมแนะแนว
ข กิจกรรมนักเรียน
ค กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
ง กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
12.กิจกรรมชุมนุม ,ชมรม จัดเป็นกิจกรรมในข้อใดของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ข กิจกรรมนักเรียน
ค กิจกรรมแนะแนว
ง กิจการนักเรียน
13.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ
ก 2 ระดับ
ข 3 ระดับ
ค 4 ระดับ
ง 5 ระดับ
14.ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นใดจัดเวลาเรียนเป็น
รายภาค
ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
15.การกำหนดค่าน้ำหนักวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้เกณฑ์กี่ชั่วโมงต่อภาคเรียนเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ก 20
ข 30
ค 40
ง 50
16.เวลาเรียนทั้งหมดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งหมด 3 ปี ให้มีเวลาเรียนเท่ากับข้อใด
ก ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง
ข ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง
ค ไม่น้อยกว่า 1,300 ชั่วโมง
ง ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง

17.เวลาเรียนในข้อใดมีค่าเท่ากับ 39 หน่วยกิต
ก 120 ชั่วโมง
ข 240 ชั่วโมง
ค 1,560 ชั่วโมง
ง 3,900 ชั่วโมง
18.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกี่ระดับ
ก 2
ข 3
ค 4
ง 5
19.อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม
1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
2..ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
3..ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
4 .ได้รับการประเมินและมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อความข้างต้น ข้อใดเป็นเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนระดับประถมศึกษา
ก ข้อ ๑-๒
ข ข้อ ๑-๓
ค เฉพาะข้อ ๑,๓ และ ๔
ง ทั้งหมด
20.ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินดังข้อใด
ก ผ่าน-ไม่ผ่าน
ข ได้-ตก
ค ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน
ง ยอดเยี่ยม – ปานกลาง- ควรปรับปรุง
21.เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
ก เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
ข เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
ค เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุกรายวิชา
ง เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องได้รับการตัดสิน
22.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนกี่ข้อ
ก 5
ข 6
ค 7
ง 8
23.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดสมรรถนะของนักเรียนไว้กี่สมรรถนะ
ก 5
ข 6
ค 7
ง 8
24 .ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. ปีการศึกษา 2551 ประกาศเตรียมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ข. ปีการศึกษา 2552 ใช้ ป.1, ป.4, ม1, ม.4 ในโรงเรียนนำร่อง
ค. ปีการศึกษา 2553 ใช้ ป. 1- ป.6, ม.1,ม.4 ในโรงเรียนทั่วไป
ง. ปีการศึกษา 2555 ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ครบทุกชั้นทั้งประเทศ
25. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรายวิชาเพิ่มเติม
ก. ป.1 –ป.3 ไม่ควรจัดรายวิชาเพิ่มเติม ควรให้ความสำคัญกับภาษาไทยและคณิตศาสตร์
ข. ป.3 – ป.6 ไม่เกินปีละ 80 ชั่วโมง
ค. ม.1- ม. 3 ไม่เกินปีละ 240 ชั่วโมง
ง. ม.4 – ม. 6 ไม่น้อยกว่า 1560 ชั่วโมง